Tư vấn & Triển khai BI (Business Intelligence)

Cài đặt Mobile App

Web AdminWeb Admin
admin@akura.com.vn
Tiếng AnhTiếng Việt
Loading...
Tư vấn & Triển khai BI (Business Intelligence)

Tư vấn & Triển khai BI (Business Intelligence)

Business Intelligence có thể được mô tả như là một tập hợp các kỹ thuật và các công cụ giúp chuyển đổi dữ liệu thô thành các thông tin có ý nghĩa và hữu ích.

Liên hệ
 • Chia sẻ qua viber bài: Tư vấn & Triển khai BI (Business Intelligence)

BI (Business Intelligence) là gì? 

Business Intelligence có thể được mô tả như là một tập hợp các kỹ thuật và các công cụ giúp chuyển đổi dữ liệu thô thành các thông tin có ý nghĩa và hữu ích.

Mục đích của BI là hỗ trợ cho doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn. Vì vậy một hệ thống BI (BI System) còn được gọi là hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support System -DSS).
 
Hệ thống BI có thể được xem là sự kết hợp của 3 thành phần chính như sau:

 • Data Warehouse (Kho dữ liệu): Chứa dữ liệu tổng hợp của doanh nghiệp
 • Data Mining (Khai thác dữ liệu): Các kỹ thuật dùng để khai thác dữ liệu như phân loại (Classification), phân nhóm (Clustering), kết hợp (Association Rule), dự đoán (Prediction),...
 • Business Analyst (Phân tích kinh Doanh): Quyết định chiến lược đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các hoạt động chính của BI (Business Intelligence):

 • Hỗ trợ quyết định (Decision support)
 • Truy vấn và báo cáo (Query and reporting)
 • Phân tích xử lý trực tuyến (Online analytical processing (OLAP))
 • Phân tích thống kê (Statistical analysis)
 • Dự đoán (Forecasting)
 • Khai thác dữ liệu (Data mining)

Các công nghệ hỗ trợ BI (business intelligence):

 • Kho dữ liệu (Data warehousing),
 • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resource Planning (ERP) systems)
 • Công nghệ truy vấn và lập báo cáo (Query and report writing technologies)
 • Công cụ khai thác và phân tích dữ liệu (Data mining and analytics tools)
 • Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision support systems)
 • Quản lý quan hệ khách hàng (Customer relation management)

dịch vụ liên quan

dịch vụ hot

tag